Podmínky soutěže na sociálních sítích

Organizátorem soutěže je společnost  společnosti Aesthevita s.r.o., se sídlem Pomezní 1387/7, 182 00, Praha 8, IČO 04416830

Soutěží dle těchto pravidel se rozumí spotřebitelská soutěž uživatelů sociálních sítí - fyzických osob založená na interakci na sociálních profilech organizátora (dále jen „soutěž“). Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Organizátor vyhlašuje soutěže na podporu své společnosti, zejména své značky a svých produktů.

Soutěž může být vyhlášena uveřejněním oznámení soutěže:

- na oficiální stránce organizátora umístěné na sociální síti Facebook: https://www.facebook.com/aesthevita a nebo na oficiálním profilu organizátora umístěné na sociální síti Instagram: https://www.instagram.com/aesthevita.clinic a https://www.instagram.com/agatahanychova
(dále také jen „profily“).

- Účastníkem soutěže se stává každý, kdo:

Sledujete na instagramu profil @aesthevita.clinic

Označí v komentáři pod příspěvkem o soutěži na profilu Agáty Hanychové další osobu (kamarádku, setru, maminku, atd) mající zájem o výhru č.2 (poukaz).

Další označená osoba v komentáři musí také sledovat profil @aesthevita.clinic

 

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat tato pravidla.

- Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska.
- Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
- Ze soutěže budou vyloučeny osoby, které nesplňují podmínky účasti nebo poruší pravidla soutěže. Tyto osoby nejsou způsobilé získat výhru. Bude-li takováto osoba vylosována jako výherce, bude místo ní vylosován náhradní výherce.
- Každý účastník se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem účastníka je jeho osobní profil/stránka účastníka na dané sociální síti, který byl použit v rámci účasti v soutěži.
- Účastník bude do slosování zařazen pouze jednou bez ohledu na to, kolik příspěvků do soutěže zašle.

 

Jakékoliv reakce účastníků soutěže nesmějí:

a) být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy;
b) obsahovat či vyobrazovat prvky násilí, pohoršující, urážející, vulgární nebo jinak nevhodný obsah;
c) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
d) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost či jinak protiprávní činnost nebo k této činnosti jiné osoby navádět;
e) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky;
f) obsahovat skrytou reklamu;
g) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže příspěvky porušující tato pravidla, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí, a tyto příspěvky bez předchozího upozornění odstranit z profilu aesthevita.clinic, resp. učinit jiná potřebná opatření v souladu s podmínkami příslušné sociální sítě.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

 

Účastí v soutěži souhlasíte:

- s pořízením a uveřejněním pořízených materiálů na níže uvedených místech. Pořízenými materiály se rozumí:

a) fotky / videa z konzultací finalistek, operace, po operační konzultaci

b) fotky před/po liposukci (při publikaci vždy se zakrytými bradavkami)

c) video a audio záznamy

d) Dále udělujete zasláním příběhu souhlas s uveřejněním výše vypsaných pořízených materiálů na:

1) sociálních sítích FB a IG @aesthevita.clinic a @agatahanychova

2) YouTube kliniky Aesthevita

3) web kliniky Aesthevita

- Účastí souhlasíte, že konzultaci a liposukci podstoupíte v termínu od 21.5.2024 do 31.8.2024.

- Pro možnost se zúčastnit je nutné být alespoň 12 měsíců po porodu a 4 měsíce po kojení.

- Neproběhla v posledních 3 měsících operace v celkové anestezii.

 

Výhry a jejich předání

- Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
- Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím komentáře pod oznámením soutěže/soutěžním příspěvkem nebo v soukromé zprávě, kde bude vyzván k zaslání kontaktních údajů.

- Výherce je povinen do 3 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno a příjmení a platné telefonní číslo a email pro kontaktování s dalšími kroky pro předání výhry.
- V případě, že se výherce nepodaří zkontaktovat nejpozději do 3 dnů od oznámení výherce výhru nezíská a bude vylosován náhradní výherce.

Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Výsledky soutěže jsou konečné. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, výhry v soutěži ani účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.

Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům účastí v soutěži. Výherce ani jiný účastník nemá nárok na náhradu nákladů účasti v soutěži.

Organizátor není povinen zdůvodňovat výběr výherce v soutěži či vyřazení účastníka ze soutěže.

Mezi výhercem a klinikou bude uzavřena smlouva o spolupráci

 

Závěrečná ustanovení

Pravidla soutěže respektují pravidla sociální sítě Facebook/Instagram. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s provozovateli sociální sítě Facebook/Instagram a tento provozovatel za průběh soutěže nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti organizátorem nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sociální sítě Facebook/Instagram.

Pravidla soutěže jsou uveřejněna na webových stránkách společnosti Aesthevita

Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.

Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na sociální síti Facebook či Instagram stránce v komentáři pod soutěžním příspěvkem a/nebo v samostatném příspěvku.

Pravidla soutěže, včetně jejich případných změn, nabývají účinnosti okamžikem jejich uveřejnění na webových stránkách organizátora.

 

Tato pravidla vstupují v platnost 21.5.2024